• Standardy Ochrony Małoletnich

   •  Standardy Ochrony Małoletnich

    w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    w Babicach

     

    Babice 2024

    Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach z dniem 15.02.2024 wprowadza do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich” (zwane dalej „Standardami”), których  naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczniom, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

     

    1. Standard 1 – Szkoła Podstawowa w Babicach opracowała, przyjęła i wdrożyła do realizacji Standardy Ochrony Małoletnich, które określają:
    1. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.
    2. Procedury reagowania na krzywdzenie.
    3. Procedury i osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia, dokumentowanie i dalsze działania pomocowe.
    4. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
    5. Zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni. w tym zachowania niedozwolone.
    6. Zasady bezpiecznych relacji małoletni – małoletni, w tym zachowania niedozwolone.
    7. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu.
    8. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w Internecie, w tym ochrony wizerunku i danych osobowych.
    9. Zasady upowszechniania i ewaluacji Standardów.

     

    Standard 2 – Szkoła Podstawowa w Babicach stosuje zasady bezpiecznej rekrutacji personelu, regularnie szkoli personel ze Standardów.

    Standard 3 Szkoła Podstawowa w Babicach wdrożyła i stosuje procedury interwencyjne, które znane są i udostępnione całemu personelowi. Każdy pracownik wie komu należy zgłosić informację o krzywdzeniu małoletniego i kto jest odpowiedzialny za działania interwencyjne. Każdemu pracownikowi szkoły udostępnione są dane kontaktowe do lokalnych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i interwencję w przypadku krzywdzenia małoletnich.

    Standard 4 – Szkoła Podstawowa w Babicach co najmniej raz na 2 lata monitoruje i w razie konieczności ewaluuje zapisy Standardów, konsultując się z personelem, uczniami i rodzicami oraz aktualizując je.

    Akty prawne na podstawie, których oparte są Standardy Ochrony Małoletnich: 

    1. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);
    2. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);
    3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);
    4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);
    5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1089 r. (t. j. Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.);
    6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury
     1. "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).
       

    PODSTAWOWE TERMINY

    Ilekroć w niemniejszych Standardach jest mowa bez bliższego określenia o:

    1. Dyrektorze Szkoły, Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Babicach
    2. Szkole, jednostce–  należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Babicach
    3. pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia umowy wolontariackiej w Szkole Podstawowej w Babicach
    4. partnerze współpracującym ze Szkołą – należy przez to rozumieć osoby wykonujące zadania zlecone na terenie Szkoły na mocy odrębnych przepisów (np. pielęgniarka, fotograf i inne osoby);
    5. uczniu – należy przez to rozumieć każdą osobę uczęszczającą do Szkoły Podstawowej w Babicach
    6. małoletnim – należy przez to rozumieć, zgodnie z kodeksem cywilnym,  osobę od urodzenia do ukończenia 18 roku życia;
    7. opiekunie ucznia – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji i stanowieniu o małoletnim, w szczególności jego przedstawiciela ustawowego;
    8. przedstawiciel ustawowy – należy przez to rozumieć rodzica bądź opiekuna posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekuna prawnego (osobę reprezentującą dziecko, ustanowioną przez sąd, w sytuacji, gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska lub gdy rodzice nie żyją);
    9. zgodzie opiekuna małoletniego – należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego z rodziców małoletniego. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami małoletniego należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny;
    10. krzywdzeniu małoletniego – należy przez  to rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Szkoły lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie. Krzywdzeniem jest:
     1. przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem  przemocy fizycznej mogą być m. in. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne. Przemoc fizyczna powoduje lub może spowodować utratę zdrowia bądź też zagrażać życiu,
     2. przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie małoletniego, nieustanna krytyka, wciąganie małoletniego w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie małoletniemu wymagań i oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać,
     3. przemoc seksualna – to angażowanie małoletniego w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie małoletniego, współżycie z małoletnim) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie małoletniemu materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm),
     4. przemoc ekonomiczna – to niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka,

     m.in. odpowiedniego odżywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom. Jest to jedna z form zaniedbania,

     1. zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych  małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego  jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, braku dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego;
    1. dane osobowe ucznia – należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację ucznia;
    2. osoba  odpowiedzialna za realizację Standardów Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora pracownika sprawującego nadzór nad realizacją niniejszych Standardów;
    3. osoba odpowiedzialna za Internet – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły pracownika, sprawującego nadzór nad korzystaniem z Internetu przez uczniów na terenie Szkoły oraz nad bezpieczeństwem małoletnich w Internecie.

     

    Rozdział 1

    Postanowienia ogólne

     

    1. Celem Standardów Ochrony Małoletnich jest:
    1. zwrócenie uwagi personelu szkoły, rodziców i podmiotów współpracujących na konieczność podejmowania wzmożonych działań na rzecz ochrony małoletnich uczniów przed krzywdzeniem;
    2. określenie zakresu obowiązków przedstawicieli szkoły w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony uczniów przed krzywdzeniem;
    3. wypracowanie adekwatnej procedury do wykorzystania podczas interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletnich;
    4. wprowadzenie wzmożonej działalności profilaktyczno – wychowawczej w zakresie zapewnienia ochrony uczniów przed przemocą.
    1. Personel szkoły w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka, monitoruje sytuację i dobrostan dziecka oraz stosuje zasady określone w Standardach.
    2. Niedopuszczalne jest stosowanie przez personel wobec dziecka jakiejkolwiek formy przemocy.
    3. Ze Standardami zapoznawany jest cały personel placówki, a także uczniowie i ich rodzice, zgodnie z procedurami określonymi w treści Standardów.
    4. Dyrektor szkoły wyznacza specjalistów (pedagoga specjalnego, psychologa, pedagoga szkolnego) jako osoby odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Standardów, reagowanie na sygnały ich naruszenia, ewaluowanie i modyfikowanie zapisów Standardów i prowadzenie rejestru interwencji i zgłoszeń.
    5. Za monitoring  bezpieczeństwa urządzeń  teleinformatycznych z dostępem do Internetu, Dyrektor czyni odpowiedzialnym nauczyciela informatyki.

     

    Rozdział 2

    Sposób dokumentowania wypełniania obowiązku kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

     

    1. Standardem jest rekrutacja pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych odbywająca się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji, a pracodawca dąży do jak najlepszej weryfikacji kwalifikacji  kandydata, w tym stosunku  do wartości podzielanych przez placówkę, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności.
    2. Szkoła dba, aby osoby w niej zatrudnione – zarówno pracownicy pedagogiczni, jak i niepedagogiczni, w tym osoby pracujące na podstawie umowy-zlecenia oraz wolontariusze, stażyści i praktykanci, posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz nie stanowiły dla nich zagrożenia.
    3. W każdym przypadku szkoła musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez nią zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia, tj, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
    4. Zgodnie z art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym osoba zatrudniająca przed zawarciem  umowy sprawdza kandydata w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym[1] (rejestr z dostępem  ograniczonym) oraz w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych  przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (dostęp: rps.ms.gov.pl, po założeniu profilu placówki). Sprawdzenie w rejestrze sprawców dokumentuje się wydrukiem  informacji zwrotnej wygenerowanej z Rejestru, a figurowanie w Rejestrze wyklucza możliwość zatrudnienia kandydata.
    5. Pracodawca jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej lub od innej osoby (wolontariusza, praktykanta i in.) przed dopuszczeniem do wykonywania czynności z małoletnimi w szkole/ placówce, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego[2] o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego [3] oraz w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
    6. Kandydat/kandydatka składa oświadczenia o posiadaniu przez niego/nią pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych; o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych zgodnie ze wzorem z załącznika  nr 1.
    7. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie przedkłada pracodawcy:
    1. informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa  uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla ww. celów;
    2.  pod  rygorem odpowiedzialności  karnej, oświadczenie o państwie/ach  zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa.
    3. jeżeli w ciągu 20 lat mieszkała w innych państwach niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.
    1. Dopuszczalne jest przedłożenie przez kandydata pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia, że prawo danego państwa nie przewiduje wydawania informacji o niekaralności i/lub nie prowadzi rejestru karnego oraz oświadczenia, że nie był(-a) w tym państwie prawomocnie skazany(-a).
    2. O zawieraniu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia świadczy zawarta w ich treści klauzula „Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
    3. Oświadczenia, wydruki z rejestrów i zaświadczenia z KRK dołączane są do części A akt osobowych pracownika lub do dokumentacji wolontariusza/ praktykanta. W przypadku danych z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, wystarczającym jest wydruk strony internetowej, na której widnieje komunikat, że sprawdzana osoba nie figuruje w Rejestrze.

     

     

     

     

     

     

    Rozdział 3

    Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich.

     

    1. Podstawową zasadą relacji między małoletnimi a personelem szkoły jest działanie dla dobra ucznia, z poszanowaniem jego godności, z uwzględnieniem jego emocji i potrzeb oraz w jego najlepszym interesie.
    2. Personel działa wyłącznie w ramach  obowiązującego prawa powszechnego, przepisów wewnętrznych szkoły oraz swoich uprawnień i kompetencji.
    3. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych), stażystów, praktykantów i wolontariuszy.
    4. Podstawowe standardy określające zasady, o których mowa w ust. 3 obejmują w szczególności:
    1. Utrzymywanie profesjonalnej relacji z uczniami i reagowanie względem nich w sposób im niezagrażający, adekwatny do sytuacji i sprawiedliwy wobec innych uczniów.
    2. Zrozumienie dla uczuć przeżywanych przez uczniów, niewymuszające zwierzeń na siłę i okazujące zainteresowanie, wsparcie i gotowość do rozmowy.
    3. Niezostawianie uczniowi nieograniczonej wolności, wyznaczanie jasnych granic w  postępowaniu , egzekwując konsekwencje za ich nieprzestrzeganie, ucząc tym samym, że odpowiedzialność jest  po stronie ucznia, a konsekwencje wynikają z jego działania.
    4. Reagowanie w sposób adekwatny do sytuacji i możliwości psychofizycznych ucznia, w tym dostosowanie poziomu  komunikacji do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością.
    5. Uwzględnianie potrzeb ucznia oraz dostosowanie wymagań  edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, w tym dostosowanie metod i form pracy dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ucznia z niepełnosprawnością i ucznia zdolnego.
    6. Równe traktowanie uczniów bez względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, status społeczny, kulturowy, religijny i światopogląd.
    7. Fizyczny kontakt z uczniem możliwy tylko jako  odpowiedź na realne  potrzeby ucznia w danym momencie, z uwzględnieniem jego wieku, płci, kontekstu kulturowego i sytuacyjnego. Na kontakt fizyczny (np. przytulenie) uczeń zawsze musi wyrazić zgodę.
    8. Ustalanie reguł i zasad pracy w grupie, jasne określanie wymagań i oczekiwań wobec ucznia, stanowcze reagowanie na zachowania niepożądane.
    9. Udział personelu w doskonaleniu zawodowym w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec małoletnich, komunikacji interpersonalnej, diagnozy czynników ryzyka, świadczących o możliwości stosowania przemocy wobec małoletniego.
    10. Kontakt z uczniami odbywa się wyłącznie w godzinach pracy szkoły i dotyczy celów edukacyjnych lub wychowawczych.
    1. W relacji personelu z małoletnimi uczniami niedopuszczalne jest w szczególności:
    1. stosowanie wobec  ucznia przemocy w jakiejkolwiek formie, w tym stosowanie kar fizycznych, jak i psychicznych;
    2. ujawnianie informacji wrażliwych (wizerunek, informacja o sytuacji rodzinnej, medycznej, prawnej itp.) dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych uczniów;
    3. nawiązywanie z uczniem  jakichkolwiek relacji wykraczających poza sferę uczeń – nauczyciel;
    4. faworyzowanie uczniów;
    5. utrwalanie wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych pracownika;
    6. proponowanie uczniom alkoholu, wyrobów tytoniowych lub nielegalnych substancji psychoaktywnych, spożywanie ich wspólnie z uczniami albo w ich obecności;

     

    Rozdział 4

    Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

     

    1. Standardem w szkole jest:

    1. przeszkolenie wszystkich pracowników w obszarze prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania instytucji o możliwości popełnienia przestępstwa, ze szczególnym  uwzględnieniem przestępstw na szkodę małoletnich; w zakresie roli pracowników oświaty w przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w zakresie rozpoznawania czynników ryzyka krzywdzenia dziecka;
    2. udostępnienie wszystkim pracownikom wykazu danych adresowych lokalnych placówek pomocowych, zajmujących się ochroną dzieci oraz zapewniających pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia i współpraca z tymi instytucjami (tj. ośrodek pomocy społecznej, dzielnicowy, centra pomocy dziecku, ośrodki wsparcia, organizacje pozarządowe, policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, placówki ochrony zdrowia);
    3. prowadzenie przez osoby  wskazane w rozdziale 1 ust. 5 Standardów, Karty dokumentowania przebiegu zdarzenia i Karty zdarzeń zagrażających dobru małoletniego, których wzór stanowi załącznik do Standardów.
    1. Na potrzeby Standardów opracowano procedury interwencji w przypadku ujawnienia działania na szkodę małoletniego ucznia w formie:
    1. przemocy rówieśniczej
    2. przemocy domowej
    3. działania na szkodę dziecka przez pracownika szkoły.
    1. Organizowane są oddziaływania profilaktyczne w zakresie zapobiegania przemocy, w tym przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi (Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, organizacje pozarządowe i in.).
    2. Procedury, o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik do Standardów.

     

     

    Rozdział 5

    Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”

     

    1. Dyrektor szkoły wyznacza specjalistów (pedagog specjalny, psycholog, pedagog szkolny) na osobę odpowiedzialną za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę ucznia oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego. Informacja o osobie odpowiedzialnej za składanie zawiadomień wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w szkole, w tym w pokoju nauczycielskim i sekretariacie.
    2. W przypadku  uzyskania przez  personel placówki informacji, że dziecko może być krzywdzone, osoba, która taką informację uzyskała,  sporządza notatkę służbową z poczynionych ustaleń i przekazuje uzyskaną informację osobie, o której mowa w ust. 1, która sporządza kartę dokumentowania zdarzeń. Dalsze  postępowanie realizowane jest zgodnie z procedurami opisanymi w Rozdziale 4.
    3. Osobą odpowiedzialną za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” (wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”, zał 4) są osoby wskazane w ust. 1 oraz nauczyciel – wychowawca, nauczyciel znający sytuację domową małoletniego lub dyrektor szkoły.
    4. W przypadku ujawnienia zaniedbania przez rodziców, ich niewydolności wychowawczej właściwym jest zawiadomienie sądu rodzinnego, celem wglądu w sytuację rodziny.
    5. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka albo osoby mu najbliższej, osoba ujawniająca zdarzenie bezzwłocznie dzwoni na numer alarmowy 112.
    6. Wszyscy pracownicy szkoły, którzy w związku z wykonywaniem  obowiązków służbowych uzyskały informację o krzywdzeniu ucznia lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, poza tymi informacjami, które przekazywane są uprawnionym instytucjom.

     

    Rozdział 6

    Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone.

     

     1. Podstawową zasadą relacji między małoletnimi jest działanie z szacunkiem, uwzględniające godność i potrzeby małoletnich.
     2. Standardem jest tworzenie atmosfery życia szkolnego, która promuje tolerancję i poczucie odpowiedzialności za swoje zachowanie.
     3. Uczniowie angażowani są w działania, w których mają możliwość aktywnego uczestniczenia, podejmowania współdziałania i rozwijania podejścia zespołowego, w tym kształtującego pozytywne relacje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
     4. Niedozwolone jest w szczególności:
    1. stosowanie przemocy wobec jakiegokolwiek ucznia, w jakiejkolwiek formie;
    2. używanie wulgarnego, obraźliwego języka;
    3. upokarzanie, obrażanie, znieważanie innych uczniów;
    4. zachowanie w sposób  niestosowny, tj. używanie wulgarnych  słów, gestów, kierowanie obraźliwych uwag, w tym o zabarwieniu seksualnym;
    5. stosowanie zastraszania i gróźb;
    6. utrwalanie wizerunku innych uczniów poprzez nagrywanie (również fonii) i fotografowanie bez uzyskania zgody i w sytuacjach intymnych, mogących zawstydzić;
    7. udostępnianie między małoletnimi substancji psychoaktywnych i używanie ich.

     

    Rozdział 7

    Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu

     

    1. W szkole powołana jest funkcja administratora sieci (zgodnie z rozdziałem 1 ust. 6), który odpowiedzialny jest za instalowanie i aktualizowanie przynamniej raz w miesiącu programów antywirusowych i zapór sieciowych w celu ochrony systemów przed atakami złośliwego oprogramowania i blokowania na komputerach  szkolnych materiałów niedostosowanych do wieku.
    2. Infrastruktura sieciowa szkoły zapewnia dostęp do Internetu personelowi i uczniom, zarówno w czasie zajęć pod nadzorem pracownika szkoły, jak i poza nimi, na przeznaczonych do tego komputerach, znajdujących się w bibliotece i sali komputerowej.
    3. W przypadku użytkowania sprzętu  z dostępem do Internetu pod  nadzorem pracownika szkoły, ma on obowiązek informowania uczniów o zasadach  bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych i czuwania nad bezpiecznym korzystaniem z Sieci podczas zajęć.
    4. W szkole prowadzone są cykliczne działania profilaktyczne z zakresu zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
    5. Na terenie szkoły dostępna jest sieć wi-fi, zabezpieczona hasłem dostępu.
    6. W przypadku znalezienia niebezpiecznych  treści administrator sieci stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia, a swoje ustalenia przekazuje dyrektorowi, który organizuje dla dziecka  rozmowę z psychologiem  lub pedagogiem. Jeśli ten uzyska informację, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w procedurze ochrony (rozdział 8).

     

    Rozdział  8

    Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi w Internecie oraz utrwalonymi w innej formie

     

    1. Niebezpieczne treści (materiały pornograficzne, promujące nienawiść, rasizm, ksenofobię, przemoc, zachowania autodestrukcyjne)
          1. Treści nielegalne lub niezgodne z regulaminem danej strony zgłaszane są administratorom strony.
          2. W przypadku zgłoszenia o dostępie do treści nieodpowiednich, administrator sieci ustala okoliczności zdarzenia, podejmując próbę ustalenia sprawcy i świadków  incydentu, a także zabezpiecza dowody, konfiguruje zabezpieczenia sieci szkolnej, by na nowo  zablokować dostęp do niewłaściwych treści. Z poczynionych ustaleń sporządza Kartę przebiegu interwencji.
          3. Jeśli treści niebezpieczne dotyczą osób niezwiązanych ze szkołą, dyrektor zgłasza zdarzenie odpowiednim służbom (sądowi rodzinnemu lub Policji), przekazując zabezpieczone materiały.
          4. Jeśli uczestnikami zdarzenia są uczniowie szkoły, ze sprawcą i ofiarą  przeprowadzona jest rozmowa (oddzielnie) psychologa lub pedagoga szkolnego na temat emocji, jakie może budzić materiał, do jakich zachowań zachęca, omówione zostają także konsekwencje zdarzenia wynikających ze złamania statutu szkoły.
          5. Powiadomieni zostają  rodzice uczniów, których  informuje się o poczynionych  ustaleniach i dalszych  działaniach szkoły  (zastosowane kary statutowe/ środki oddziaływania wychowawczego, powiadomienie organów ścigania, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne).
          6. Współpraca z organami ścigania lub sądem  rodzinnym obligatoryjnie musi zaistnieć w przypadku naruszenia zakazu  rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem  małoletniego (osoby poniżej 18 roku życia – art. 202 § 3 kodeksu karnego) oraz treści propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój  państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych (art. 256 i art. 257 kodeksu karnego).

     

    1. Ochrona wizerunku
    1. W szkole na początku roku szkolnego pozyskiwane są pisemne zgody rodziców i uczniów na publikację wizerunku  uczniów  na potrzeby dokumentacji fotograficznej działań podejmowanych przez placówkę. W miarę możliwości fotografowane są grupy uczniów, a nie pojedyncze osoby.
    2. Zdjęcia i nagrania nie są podpisywane  informacjami  identyfikującymi ucznia z imienia i nazwiska.
    3. Nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania uczniów są przechowywane w zamkniętej na klucz szafce, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem  ograniczonym do osób uprawnionych przez instytucję u administratora sieci przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji.
    4. Niedopuszczalne jest przechowywanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczniów na nośnikach nieszyfrowanych lub mobilnych (telefony komórkowe i pendrive).

     

    1. Naruszenie prywatności
    1. Informacja o zagrożeniu naruszenia  prywatności w szkole powinna zostać niezwłocznie przekazana administratorowi systemów informatycznych i dyrektorowi szkoły, który  podejmuje  natychmiastowe działania w celu zabezpieczenia danych i ograniczenia dalszego dostępu do informacji niejawnych.
    2. Następnie należy ustalić okoliczności zdarzenia, poprzez dokładne udokumentowanie pozyskanych informacji.
    3. W przypadku poważniejszych  zagrożeń i w sytuacji, gdy naruszenie prywatności jest spowodowane przez osoby spoza szkoły, należy nawiązać współpracę z organami ścigania.
    4. Osoba wskazana w Rozdziale 1 ust. 6 powiadamia osoby dotknięte zdarzeniem (których dane osobowe wyciekły) o sytuacji, by podjęły indywidualne środki zaradcze.

     

    1. Cyberprzemoc
    1. Uczeń, który stał się ofiarą lub świadkiem  cyberprzemocy  na terenie szkoły (wyśmiewania, poniżania uczestników społeczności szkolnej przy użyciu technologii cyfrowych, obraźliwych komentarzy, rozpowszechniania wizerunku, manipulowania zdjęciami itp.) powinien zgłosić sytuację do wychowawcy  klasy lub pedagoga/psychologa szkolnego. Zgłoszenia może dokonać także inny świadek cyberprzemocy.
    2. Przedstawiciel  personelu, do którego dotarła informacja,  próbuje ustalić okoliczności zdarzenia, zebrać dowody w postaci zrzutów ekranu, wiadomości, komentarzy, zdjęć, adresów stron internetowych we współpracy  z nauczycielem informatyki. Zebrane materiały przekazywane są osobie wskazanej w rozdziale 1 ust. 5, która wykonuje Kartę przebiegu interwencji.
    3. O zdarzeniu poinformowani zostają rodzice, którzy wspólnie z administratorem sieci                                      i koordynatorem  ds. Standardów ustalają, czy sytuacja wymaga powiadomienia organów ścigania                       i czy odpowiedzialnym za to będzie rodzic czy szkoła.
    4. Pedagog/ psycholog  szkolny udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej ofierze, wyjaśniając również  rolę szkoły w przeciwdziałaniu zjawisku cyberprzemocy i kolejne etapy postępowania szkoły.
    5. Jeśli sprawcą jest uczeń szkoły, pedagog lub psycholog szkolny powinien przeprowadzić z nim rozmowę, w wyniku której ustali wraz z dyrekcją, czy istnieją przesłanki do zgłoszenia sprawy do sądu  rodzinnego lub Policji (przestępstwa ścigane z urzędu), czy wystarczające  będzie zastosowanie kar statutowych/ środków  oddziaływania wychowawczego.

     

    Rozdział 9

    Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

     

    1. Celem planu wsparcia jest przede wszystkim:
    1. zainicjowanie działań  interwencyjnych  we współpracy z innymi instytucjami, jeśli istnieje taka konieczność;
    2. współpraca  z rodzicami w celu powstrzymania krzywdzenia małoletniego i zapewnienie mu pomocy;
    3. diagnoza, czy konieczne jest podjęcie działań prawnych;
    4. objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkoły i pomocą specjalistyczną poza szkołą, jeśli zaistnieje taka konieczność.
    1. W ustalaniu planu wsparcia uczestniczy uczeń, jego rodzice (opiekunowie), wychowawca i zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej ; każda z tych osób otrzymuje zadania do wykonania                    w określonym czasie.
    2. Działania koordynują  i monitorują specjaliści, którzy  ściśle współpracują z wychowawcami                             i dyrekcją, w tym w podejmowaniu działań wspólnie z  instytucjami pozaszkolnymi.
    3. Plan wsparcia uwzględnia:
    1. działania  interwencyjne, mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa do organów ścigania;
    2. formy wsparcia oferowane przez szkołę;
    3. zaproponowane formy specjalistycznej pomocy pozaszkolnej, jeśli istnieje taka potrzeba.
    1. Planem wsparcia należy objąć także  rodzeństwo pokrzywdzonego ucznia, jeśli są uczniami szkoły.
    2. Plan wsparcia małoletniego funkcjonuje równolegle z podejmowanymi działaniami interwencyjnymi, a jego naczelną zasadą jest obserwacja ucznia, zapewnienie mu warunków do uzyskania wielospecjalistycznej pomocy, również pozaszkolnej, udzielanie wsparcia rodzicom i współpraca międzyinstytucjonalna.
    3. Plan wsparcia małoletniego ustalany jest również w sytuacji, gdy inicjatorem działań interwencyjnych jest inna instytucja (procedura „Niebieskie Karty”, uzyskanie informacji o krzywdzeniu od organów ścigania lub sądu itp., współpraca z OPS).
    4. W przypadku  realizacji procedury „Niebieskie Karty”, plan wsparcia małoletniego tożsamy jest z ustaleniami poczynionymi w grupie diagnostyczno – pomocowej.
    5. Do działań zaktywizowany  powinien zostać  rodzic „niekrzywdzący”, który współpracuje ze szkołą w celu  powstrzymania sprawcy przemocy i zapewnienia dziecku pomocy pozaszkolnej.                     W przypadku  krzywdzenia  przez obojga  rodziców, interwencja  polega  również  na zawiadomieniu sądu rodzinnego  oraz Policji i działania względem rodziców, w tym sprawdzanie bezpieczeństwa domowników, leży w kompetencjach tych instytucji.
    6. Plan wsparcia  małoletniego  obejmuje różne formy pomocy, w tym prawną, psychologiczną, socjalną i medyczną, uwzględniając współpracę interdyscyplinarną w tym zakresie.
    7. Zadania  pracowników szkoły wiążą się głównie z pomocą w realizowaniu przez ucznia zadań dydaktyczno – wychowawczych i budowaniu  pozytywnych relacji z rówieśnikami i personelem szkoły.
    8. Plan wsparcia małoletniego nie kończy się wraz z końcem procedury prawnej.

     

    Rozdział 10

    Zasady i sposób udostępniania personelowi, małoletnim i ich opiekunom polityki do zaznajomienia i stosowania oraz zasady aktualizacji i przeglądu Standardów

     

    1. Wszelkie procedury i dokumenty związane z wprowadzeniem Standardów są udostępniane personelowi, małoletnim i ich rodzicom podczas zapoznawania i zobowiązania do stosowania (zgodnie z poniższymi zasadami), a następnie  na żądanie w dowolnym momencie. Dokumenty te można również znaleźć na stronie internetowej szkoły pod adresem www.szkolababice.pl
    2. Wersja skrócona Standardów (dla małoletnich) dostępna jest w  pokoju  nauczycielskim, sekretariacie szkoły oraz w gabinecie psychologa szkolnego.
    3. Każdy pracownik ma obowiązek  zapoznać się ze Standardami po zawarciu umowy o pracę, a fakt zapoznania się i przyjęcia do stosowania poświadcza podpisem  na liście dostępnej w dziale kadr oraz poprzez złożenie do akt osobowych oświadczenia.
    4. Rodzice/opiekunowie uczniów zapoznawani są ze Standardami podczas zebrań z rodzicami, każdorazowo na początku roku szkolnego, przy czym  pierwsze zapoznanie nastąpi niezwłocznie po opracowaniu i wprowadzeniu Standardów, nie później niż w ciągu 30 dni. Zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami każda osoba potwierdza swoim podpisem, złożonym na liście obecności lub na oświadczeniu dostarczonym do wychowawcy klasy w przypadku nieobecności rodzica na wywiadówce, w ciągu 7 dni od przekazania przez wychowawcę za pośrednictwem mobidziennika informacji o konieczności zapoznania się ze Standardami.
    5. Uczniowie zapoznawani są ze Standardami podczas jednych z zajęć z wychowawcą realizowanych  w miesiącu wrześniu każdego roku, przy czym pierwsze zapoznanie nastąpi niezwłocznie po opracowaniu i  wprowadzeniu Standardów, nie później niż w ciągu 30 dni. Za potwierdzenie faktu zaznajomienia się z dokumentami służy lista obecności na zajęciach, podczas których te procedury były omawiane. Uczniowie nieobecni donoszą do wychowawcy oświadczenie o zapoznaniu się                  w ciągu 7 dni od powrotu z nieobecności.
    6. Treść oświadczenia dla personelu, rodziców/opiekunów i uczniów stanowi załącznik nr 2 do Standardów.
    1. Pracownicy powołani do pełnienia funkcji zgodnie z zapisami rozdziału 1 ust. 5 - 6, rozdziału 5 ust. 1, rozdziału 7 ust. 1 oraz rozdziału 9 ust. 3, na bieżąco monitorują i okresowo weryfikują zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci, dokonując co najmniej  raz na dwa lata oceny Standardów, by dostosować je do aktualnych  potrzeb  i  obowiązujących przepisów. Wnioski z przeprowadzonej oceny są dokumentowane w formie notatek służbowych, a zmiany w Standardach wprowadzane są aneksami, po uzyskaniu akceptacji dyrekcji szkoły i po konsultacjach z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
    2. Osoba, o której mowa w rozdziale 1 ust. 5 przeprowadza wśród pracowników, rodziców i uczniów minimum raz na dwa lata  ankietę  monitorującą  poziom  realizacji Standardów, a następnie dokonuje analizy jakościowej i ilościowej badania ankietowego i sporządza na tej podstawie sprawozdanie z monitoringu. Sprawozdanie przekazywane jest dyrektorowi szkoły.
    3. Monitoring  i ewaluacja Standardów, o których  mowa w ust. 7, prowadzona jest w oparciu o analizę dokumentacji  wewnętrznej i  korespondencji międzyinstytucjonalnej,  przepisów prawa, obserwację, analizę ilościową i jakościową zgłoszeń, badania ankietowe, o których mowa w ust. 8, diagnozę czynników ryzyka i chroniących i konsultacje z organami szkoły.
    4. Wprowadzone zmiany w Standardach  zatwierdza i przedstawia pracownikom, rodzicom                     i uczniom, dyrektor szkoły.

     

     

    Rozdział 11

    Przepisy końcowe

     

    1. Standardy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia zarządzenia.
    2. Ogłoszenie następuje  poprzez zamieszczenie Standardów na stronie internetowej szkoły,  w gabinecie  psychologa, pokoju nauczycielskim oraz sekretariacie również w wersji skróconej przeznaczonej dla małoletnich oraz  poprzez przesłanie tekstu drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.

     

     

     

     

     

     

    Załącznik nr 1 do Standardów Ochrony Małoletnich

    OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI I ZOBOWIĄZANIU DO PRZESTRZEGANIA

    PODSTAWOWYCH ZASAD OCHRONY MAŁOLETNICH

     

    .........................................................................

    miejscowość, data

     

     

    Ja, .......................................................................... nr PESEL......................................................

    oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

     

    Ponadto oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami ochrony małoletnich obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Babicach i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

     

                                                                                       .........................................................................

    Podpis

     

     

     

     

    Załącznik nr 2 do Standardów Ochrony Małoletnich

    .........................................................................

    miejscowość, data

     

     

    OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI I PRZESTRZEGANIU ZASAD ZAWARTYCH

    W STANDARDACH OCHRONY MAŁOLETNICH

    w Szkole Podstawowej w Babicach

    Ja, .......................................................................... nr PESEL......................................................

    oświadczam, że zapoznałam/em się ze Standardami Ochrony Małoletnich stosowanymi w  Szkole Podstawowej w Babicach oraz deklaruję, że będę ich przestrzegać.

     

     

     

                                                                                       ..........................................................................

    Podpis

     

     

    Załącznik nr 3  do Standardów Ochrony Małoletnich

     

    KARTA INTERWENCJI OBOWIĄZUJĄCA

    w  Szkole Podstawowej w Babicach

    Imię i nazwisko ucznia

     

    Przyczyna interwencji

    (forma krzywdzenia)

     

     

    Osoba zgłaszająca interwencję

     

     

     

     

     

     

     

     

    Opis działań podjętych przez personel/pedagoga/psychologa

    Data

    Działanie

       
       
       

     

     

     

     

     

    Spotkania z opiekunami małoletniego

    Data

    Działanie

       
       
       

     

     

     

     

    Forma podjętej interwencji

    Zawiadomienie policji

    Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa

    Wniosek o wgląd w sytuację rodziny

    Inny rodzaj interwencji. Jaki?

    Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji

     

     

     

     

     

     

    Wyniki interwencji: działania organów sprawiedliwości, działania szkoły, działania rodziców

    Data

    Działanie

     

     

     

     

    Załącznik nr 4  do Standardów Ochrony Małoletnich 

    NIEBIESKA KARTA - PROCEDURY, REALIZACJI

    w  Szkole Podstawowej w Babicach

     

     

    Procedura "Niebieskie Karty" - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

    1. Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.
    2. Od 28.09.2023 obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).
    3. Typy przemocy w rodzinie:
     1. przemoc fizyczna;
     2. przemoc emocjonalna;
     3. zaniedbywanie;
     4. wykorzystanie seksualne;
     5. małoletni świadkiem przemocy.
    4. Procedura „Niebieskie Karty” nakłada na szkołę określone zadania w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy domowej, jeżeli np. uczeń: ma ślady przemocy fizycznej – ślady uderzeń, oparzeń, siniaki, rany, często zdarzające się opuchlizny, złamania, zwichnięcia itd.
    5. Ma ślady przemocy psychicznej – moczenie, nadmierna potliwość, bóle, zaburzenia mowy związane z napięciem nerwowym itd., Przejawia trudności w nawiązywaniu kontaktu, ma niską samoocenę, wycofanie, lęki, depresję, płaczliwość, zachowania destrukcyjne, agresję, apatię, nieufność, uzależnianie się od innych, zastraszenie, unikanie rozmów itd.
    6. Ma brudny strój, nieodpowiedni do pory roku, rozwój, wzrost i wagę nieadekwatne do wieku, nie korzysta z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby itd. Karta stanowi ważny element w walce z przemocą w rodzinie, ponieważ dokumentuje sytuacje pokrzywdzonego ucznia i stanowi dowód w postępowaniu przygotowawczym i ewentualnej sprawie karnej o znęcanie się.
    7. Rozpoznanie przemocy w rodzinie i wypełnienie „Niebieskie Karty” to początek procesu wspierania ofiary przemocy.
    8. Podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywające się na podstawie procedury „Niebieskie karty” nie wymaga zgody ucznia dotkniętego przemocą.
    9. Wszczęcie procedury na terenie szkoły następuje przez wypełnienie formularza Niebieska karta” – A w obecności ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie. Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa takiemu uczniowi.

    REALIZACJA PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

     

    1. „Niebieskie Karty” zakłada nauczyciel, który stwierdza, że w rodzinie ucznia dochodzi do przemocy (decyzję o założeniu „Niebieskie Karty” warto podjąć po konsultacjach oraz w porozumieniu z zespołem wychowawczym).
    2. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
    3. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec niepełnoletniego ucznia, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.
    4. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec małoletniego są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem ucznia przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.
    5. Działania z udziałem ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności pedagoga szkolnego lub psychologa.
    6. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta –B”.
    7. W przypadku, gdy przemoc w rodzinie dotyczy niepełnoletniego ucznia, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie (formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie).
    8. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wszczęcia procedury, przekazuje się do zespołu interdyscyplinarnego.
     

     

    miejscowość, data

     

    „NIEBIESKA KARTA – A”

    W ZWIĄZKU Z POWZIĘCIEM UZASADNIONEGO PODEJRZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY DOMOWEJ LUB W WYNIKU ZGŁOSZENIA PRZEZ ŚWIADKA PRZEMOCY DOMOWEJ USTALA SIĘ, CO NASTĘPUJE:

     

    1. DANE OSOBY/OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

     

    Dane

    Osoba 1 doznająca przemocy domowej

    Osoba 2 doznająca przemocy domowej

    Osoba 3 doznająca przemocy domowej

    Małoletni (Tak/Nie)

         

    Imię i nazwisko

         

    Imiona rodziców

         

    Wiek

         

    PESEL

         

    Nazwa i adres miejsca pracy/nazwa i adres placówki oświatowej do której uczęszcza małoletni

         

    Adres miejsca zamieszkania

    Kod pocztowy

         

    Miejscowość

         

    Gmina

         

    Województwo

         

    Ulica

         

    Nr domu/ nr lokalu

         

    Telefon lub adres e- mail

         

    Adres miejsca pobytu (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania)

    Kod pocztowy

         

    Miejscowość

         

    Gmina

         

    Województwo

         

    Ulica

         

    Nr domu/ nr lokalu

         

    Stosunek pokrewieństwa, powinowactwa lub rodzaj relacji z osobą stosującą przemoc domową (np.

    żona, partner, były partner, córka, pasierb, matka, teść)

    Uwaga! W przypadku większej niż 3 liczby osób doznających przemocy dołącz kolejną kartę zawierająca Tabelę I

    1. LICZBA MAŁOLETNICH W ŚRODOWISKU DOMOWYM, W KTÓRYM PODEJRZEWA SIĘ STOSOWANIE PRZEMOCY DOMOWEJ……………………………………………….. III.DANE OSOBY/OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

     

    Dane

    Osoba 1 stosująca przemoc domową

    Osoba 2 stosująca przemoc domową

    Imię i nazwisko

       

    Imiona rodziców

       

    Wiek

       

    PESEL2)

       

    Adres miejsca zamieszkania:

    Kod pocztowy

       

    Miejscowość

       

    Gmina

       

    Województwo

       

    Ulica

       

    Nr domu/nr lokalu

       

    Telefon lub adres e-mail

       

    Adres miejsca pobytu (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania):

    Kod pocztowy

       

    Miejscowość

       

    Gmina

       

    Województwo

       

    Ulica

       

    Nr domu/nr lokalu

       

    Sytuacja zawodowa, w tym nazwa i adres miejsca pracy

       

    Stosunek pokrewieństwa, powinowactwa lub rodzaj relacji z osobą doznającą przemocy domowej: (np. żona, była żona, partner, były partner, córka, pasierb, matka, teść)1)

         

     

     

     

     

     

     

    1. CZY OSOBA STOSUJĄCA PRZEMOC DOMOWĄ ZACHOWYWAŁA SIĘ

    W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

     

     

     

    Osoby/formy przemocy domowej

    Osoba 1 stosująca przemoc

    Osoba 2 stosująca przemoc

    wobec

    Osoby 1 doznającej przemocy

    wobec

    Osoby 2 doznającej przemocy

    wobec

    Osoby 3 doznającej przemocy

    wobec

    Osoby 1 doznającej przemocy

    wobec

    Osoby 2 doznającej przemocy

    wobec

    Osoby 3 doznającej przemocy

    Przemoc fizyczna3)

    bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne

    (wymień jakie)

               

    Przemoc psychiczna3)izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie i inne

    (wymień jakie)

               

    Przemoc seksualna3)zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne (wymień jakie)

               

    Przemoc ekonomiczna3)niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych oraz ich sprzedawanie i inne (wymień jakie)

               

    Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej3)wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają, i inne (wymień jakie)

               

    Inne3)zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych,

    niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków i inne

    (wymień jakie)

               
    1. CZY OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY DOMOWEJ ODNIOSŁA USZKODZENIA CIAŁA?

    (TAK/NIE)1)

     

    Osoba 1 doznająca przemocy

    Osoba 2 doznająca przemocy

    Osoba 3 doznająca przemocy

         

    Uwaga! W przypadku większej niż 3 liczby osób doznających przemocy dołącz kolejną kartę zawierającą Tabelę V

     

    1. CZY W ŚRODOWISKU DOMOWYM BYŁA W PRZESZŁOŚCI REALIZOWANA PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

                tak (kiedy? ........................gdzie? ....…......................)     nie                   nie ustalono

     

    1. CZY W ŚRODOWISKU DOMOWYM AKTUALNIE JEST REALIZOWANA PROCEDURA

    „NIEBIESKIE KARTY”?

     

               tak               nie               nie ustalono

     

    1. CZY OSOBA STOSUJĄCA PRZEMOC DOMOWĄ POSIADA BROŃ PALNĄ?

               tak               nie               nie ustalono

     

    1. CZY OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY DOMOWEJ CZUJE SIĘ BEZPIECZNIE?

    (TAK/NIE)1)

     

    Osoba 1 doznająca przemocy

    Osoba 2 doznająca przemocy

    Osoba 3 doznająca przemocy

         

    Uwaga! W przypadku większej niż 3 liczby osób doznających przemocy dołącz kolejną kartę zawierającą Tabelę IX

     

    1. ŚWIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

               ustalono – wypełnij tabelę              nie ustalono

     

    Dane

    Świadek 1

    Świadek 2

    Świadek 3

    Imię i nazwisko

         

    Wiek

         

    Adres miejsca zamieszkania:

    Kod pocztowy

         

    Miejscowość

         

    Gmina

         

    Województwo

         

    Ulica

         

    Nr domu/nr lokalu

         

    Telefon lub adres e- mail

         

    Stosunek świadka do osób, wobec których są podejmowane działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”

    (np. członek rodziny, osoba obca)1)

           

     

    1. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PODJĘTE WOBEC OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC DOMOWĄ (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

     

     

    Działanie

    Osoba 1 stosująca przemoc

    Osoba 2 stosująca przemoc

    Badanie na zawartość alkoholu (wynik)

       

    Doprowadzenie do wytrzeźwienia

       

     

     

    Doprowadzenie do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych

    na podstawie art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.)

       

    na podstawie art. 244 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375,

    z późn. zm.)

       

    Zatrzymanie w izbie zatrzymań jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej

       

    Powiadomienie organów ścigania

       

    Wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

       

    Wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

       

    Zakaz zbliżania się osoby stosującej przemoc domową do osoby dotkniętej taką przemocą na określoną w metrach odległość

       

    Zakaz kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą domową

       

    Zakaz wstępu i przebywania osoby stosującej przemoc na terenie szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej i artystycznej, do których uczęszcza osoba dotknięta przemocą domową

       

    Zakaz wstępu i przebywania osoby stosującej przemoc w miejscach pracy osoby doznającej przemocy domowej

       

    Zawiadomienie komórki organizacyjnej Policji, właściwej w spawach wydawania pozwolenia na broń, o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty”

       

    Odebranie broni palnej, amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni

       

    Poinformowanie o prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej

       

    Inne (wymień jakie?)

       

     

    1. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PODJĘTE WOBEC OSOBY DOZNAJĄCEJ PRZEMOCY DOMOWEJ (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

     

    Działanie

    Osoba 1 doznająca przemocy

    Osoba 2 doznająca przemocy

    Osoba 3 doznająca przemocy

    Udzielono pomocy ambulatoryjnej

         

    Przyjęto na leczenie szpitalne

         

    Wydano zaświadczenie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała

         

    Zapewniono schronienie w placówce całodobowej

         

    Zabezpieczono małoletniego w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

         

    Powiadomiono sąd rodzinny o sytuacji małoletniego

         

    Przekazanie formularza „Niebieska Karta – B”

         

    Inne (wymień jakie?)

         
    1. DODATKOWE INFORMACJE

     

    ………………………………………………………………………………………………………

    ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………

    ……………………………………………………………………………………………………

    XIV.WSZCZĘCIE             PROCEDURY     „NIEBIESKIE      KARTY” NASTĄPIŁO                                                  PRZEZ

    (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

     

    Pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

     

    Funkcjonariusza Policji

     

    Żołnierza Żandarmerii Wojskowej

     

    Pracownika socjalnego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej

     

    Asystenta rodziny

     

    Nauczyciela

     

    Osobę wykonującą zawód medyczny, w tym lekarza, pielęgniarkę, położną lub ratownika medycznego

     

    Przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

     

    Pedagoga, psychologa lub terapeutę, będących przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej

     

     

    ........................................................................................................................................................ imię i nazwisko oraz czytelny podpis osoby wypełniającej formularz „Niebieska Karta – A”

     

     

    ………………………………..……………………………………………………………

    (data wpływu formularza, podpis członka Zespołu Interdyscyplinarnego)

     

     

     

    1. wpisać właściwe
    2. numer PESEL wpisuje się, o ile danej osobie numer taki został nadany. W przypadku braku numeru PESEL jest konieczne podanie innych danych identyfikujących osobę
    3. podkreślić rodzaje zachowań

    „NIEBIESKA KARTA – B”

    INFORMACJA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

    CO TO JEST PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

    Są to różne działania podejmowane w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia stosowania przemocy domowej na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Celem procedury „Niebieskie Karty” jest zatrzymanie przemocy domowej i udzielenie pomocy i wsparcia Tobie i Twoim najbliższym. Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji zostanie przekazana do grupy diagnostyczno-pomocowej. Więcej informacji na temat dalszych działań uzyskasz podczas spotkania z członkami tej grupy, na które zostaniesz zaproszona/(y). W trakcie procedury członkowie grupy będą kontaktować się także z osobą, która przemoc stosuje.

    CO TO JEST PRZEMOC DOMOWA?

    Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

    1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
    2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
    3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia lub krzywdę,
    4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
    5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    KTO MOŻE BYĆ OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY DOMOWEJ?

    1. małżonek, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępni (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (np. dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo i ich małżonkowie,
    2. wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,
    3. rodzeństwo oraz ich wstępni, zstępni i ich małżonkowie,
    4. osoba pozostająca w stosunku przysposobienia i jej małżonek oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
    5. osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
    6. osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
    7. osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
    8. małoletni.

    NAJCZĘSTSZE FORMY PRZEMOCY DOMOWEJ:

    Przemoc fizyczna: bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne.

    Przemoc psychiczna: izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie i inne.

    Przemoc seksualna: zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne.

    Przemoc ekonomiczna: niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie i inne.

    Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają i inne.

    Inny rodzaj zachowań: zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków i inne.

    WAŻNE

    Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić o pomoc. Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Prawo stoi po Twojej stronie!

    Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej.

    Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Pomogą Ci:

    • Ośrodki pomocy społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.
    • Powiatowe centra pomocy rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.
    • Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia – zapewniając schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
    • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, oraz udzielą Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych.
    • Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną.
    • Sądy opiekuńcze – w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych.
    • Placówki ochrony zdrowia – np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach.
    • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu.
    • Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie uzyskania pomocy prawnej.

     

    WYKAZ PLACÓWEK FUNKCJONUJĄCYCH NA TWOIM TERENIE,

    UDZIELAJĄCYCH POMOCY I WSPARCIA OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY DOMOWEJ

    Uwaga: (dane wprowadza zespół interdyscyplinarny):

     

    Lp.

    Nazwa instytucji/organizacji

    Adres instytucji/organizacji

    Telefon

    Adres e-mail

             
             
             
             

    MOŻESZ ZADZWONIĆ DO:

    • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 1800–2200 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 1800–2200 w języku rosyjskim.
    • Dyżur prawny tel. (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 1800–2200).
    • Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym.
    • Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.
    • Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).
      

    Załącznik nr 5  do Standardów Ochrony Małoletnich 

     

     

    MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW

    Lp.

    Odpowiedz na poniższe pytania

    Tak

    Nie

    1.

    Czy znasz standardy ochrony uczniów obowiązujące w naszej Szkole?

       

    2.

    Czy uważasz, że potrafisz rozpoznać syndromy krzywdzonego ucznia?

       

    3.

    Czy wiesz w jaki sposób zareagować na symptomy krzywdzenia ucznia?

       

      4.

    Czy zaobserwowałeś naruszenie zasad określonych w Standardach oraz w pozostałych regulaminach i procedurach przez innego pracownika?

       

        5.

    Czy masz uwagi / sugestie / przemyślenia związane z funkcjonującymi w Szkole „Standardami Ochrony Małoletnich”? (Jeżeli tak, opisz je w tabeli poniżej)

       
     

    Czy jakieś działanie związane z przyjęciem Standardów jest odbierane jako trudne lub niechętnie podchodzisz do jego realizacji z innych powodów?

       

     

    JEŚLI NA KTÓREŚ Z PYTAŃ W ANKIECIE MONITORING STANDARTÓW

    ODPOWIEDZIAŁEŚ TAK

    NAPISZ: Jakie zasady zostały naruszone?

    NAPISZ: Jakie działania podjąłeś?

    NAPISZ: Czy masz jakieś sugestie lub propozycję poprawy obowiązujących standardów?

     

     

     

    Załącznik nr 6  do Standardów Ochrony Małoletnich 

     

     

    MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA DLA UCZNIÓW

    Lp.

    Odpowiedz na poniższe pytania

    Tak

    Nie

    1.

    Czy znasz standardy ochrony uczniów obowiązujące w naszej Szkole?

       

    2.

    Czy w sytuacji doświadczenia przemocy, krzywdy wiesz do kogo możesz się zwrócić, aby uzyskać pomoc?

       

    3.

    Czy znalazł się ktoś, kto pomógł Ci i udzielił pomocy?

       

    4.

    Czy byłaś świadkiem, gdy stosowano agresję/przemoc wobec kogoś innego? (Jeżeli tak, opisz poniżej tabeli jak zareagowałeś/zareagowałaś?)

       

    4.

    Czy w Twojej klasie istnieje problem przemocy lub agresji?

       
     

                                                           Załącznik nr 7

     

     

    .........................................................................

    miejscowość, data

     

    OŚWIADCZENIE OPIEKUNA MAŁOLETNIEGO O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI OCHRONY MAŁOLETNICH

    w  Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia

    Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    w Babicach.

     

     

     

    Ja, ................................................................................................

                            oświadczam,     że     zapoznałam/em     się     ze     „Standardami                       Ochrony

    Małoletnich” stosowanymi w  Szkole Podstawowej w Babicach

     

     

     

    .........................................................................

     

    Podpis

     

    [1] Aby sprawdzić osobę w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym potrzebne są następujące dane kandydata/-tki: imię i nazwisko; data urodzenia; PESEL; nazwisko rodowe; imię ojca; imię matki.

    [2] Zaświadczenia z KRK można domagać się wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa wprost wskazują, że pracowników w zawodach lub na danych stanowiskach obowiązuje wymóg niekaralności - Wymóg niekaralności obowiązuje m.in. nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych oraz niepublicznych. Z kolei ustawa o pracownikach samorządowych nie nakłada obowiązku przedstawienia informacji z KRK przed nawiązaniem stosunku pracy.

    [3] Dotyczy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, handlu ludźmi, znęcania się.