• SLEEVEFACE– „ubieram się w książkę”

    • REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

     SLEEVEFACE– „ubieram się w książkę

      

     Organizatorem konkursu jest samorząd uczniowski wraz z biblioteką szkolną.

      

     Sleeveface”, czyli zdjęcie z okładką książki lub inaczej ubierz się w książkę, to zdjęcia przedstawiające osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. W sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat. Dobra zabawa gwarantowana!Zapraszamy kreatywnych uczniów do udziału w konkursie na wykonanie ciekawegoi zaskakującego sleeveface.

      

     Zasady konkursu

      

     1. Konkurs jest adresowany do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:

      I kategoria wiekowa: Oddział przedszkolny i klasy I-III,

      II kategoria wiekowa: klasy IV-VIII

     2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia osoby i książki (książka musi być wypożyczona ze szkolnej biblioteki!!!) metodą sleevface.

     3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w dowolnej przestrzeni (szkoła, dom, ogród...itp).

     4. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym.

     5. Na konkurs można przesłać zdjęcia czarno – białe lub kolorowe, zdjęcia powinny być dostarczone w maksymalnej możliwej rozdzielczości, w formacie jpg. Zdjęcia mogą być poddane obróbce w programach graficznych. Nie zezwala się stosowania fototmontaży, ani kolaży polegających na łączeniu elementów pochodzącychz różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji.

     6. Zdjęcie można wysyłać na mobidziennik do p. Elżbiety Bździuch ( oddział przedszkolny i klasy I-III), do p. Małgorzaty Kupczak ( klasy IV-VIII) lub przynieść już gotowe i wydrukowane przekazać opiekunom konkursu do 15 marca 2024r.!!!

     7. Zgłoszone prace będą eksponowane na stronie internetowej naszej szkoły.

     Zasady rozstrzygnięcia konkursu

     1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatorów.

     2. Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria:- zgodność z tematem- oryginalność- twórcze podejście do tematu- walory artystyczno-wizualne- jakość techniczna pracy- dokładność dopasowania okładki do postaci.

     3. Komisja Konkursowa przyzna: I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

     4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko, klasa). (M. K)

      

      

    • MAM TALENT

    • REGULAMIN SZKOLNEGO

     KONKURSU

      

      

     Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach.

     Cele konkursu:

     Integracja społeczności szkolnej.

     Popularyzacja działań artystycznych w szkole.

     Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

     Rozwijanie kreatywności uczniów.

     Rozwijanie zainteresowań.

     Umożliwienie prezentacji swoich pasji.

     Wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności.

     Postanowienia ogólne:

     1.Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.

     Eliminacje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:

     I kategoria: oddział przedszkolny i klasy I –III,

     II kategoria: klasy IV-VIII.

     2. Forma konkursu:

     śpiew

     taniec

     zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich

     pokaz umiejętności gry aktorskiej

     pokaz sprawności fizycznej

     prezentacja treści kabaretowych

     małe formy teatralne

     gra na dowolnym instrumencie

     recytacja

     występy sportowo-akrobatyczne

     zdolności manualne (np. origami) lub plastyczne

     inne

     3.Terminy:

     - Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane przez organizatorów do 18 marca 2024 r. w formie uzupełnionej „Karty zgłoszenia”, dostępnej na stronie internetowej szkoły oraz u wychowawców klas.

     - Termin konkursu: 21 marca 2024 r. godz. 10.00

     4.Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów ( do 3 osób).

     5.Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku wystąpień indywidualnych i grup. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, do 10 minut w przypadku wystąpień osób prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne.

     6.W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem.

     7. W przypadku talentu plastycznego (lub innego manualnego) uczeń wykonuje pracę plastyczną w czasie trwania imprezy (ok. 30 min.). Uczeń ma zapewniony „kącik pracy”, przynosi jednak własne przybory.

     8.Uczniowie prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.

     9. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.

     10. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.

     11.Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z nauczycieli i uczniów wchodzących w skład SU.

     OCENIANIE:

     Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali od 1 do 6.

     1-wydaje nam się, że to nie jest konkurs na miarę Twoich możliwości

     2-może powinieneś zastanowić się nad zmianą kategorii?

     3-kto wie, kto wie...

     4-Twojemu talentowi mówimy nasze zdecydowane...może być. 5-może będziesz wielki

     6- masz talent!!!

     Trójkę zwycięzców z każdej kategorii wiekowej wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów. O wyniku decyduje suma punktów. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy.

     Odpowiedzialni: Małgorzata Kupczak, Elżbieta Bździuch, Alina Kras (tel. kont. 606-441-370)  (M. K)

     KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU (do 18 marca 2024 r.)

     Festiwal talentów”

     Imię, nazwisko …………………………….........................................

     lub imiona i nazwiska członków ..........................................................................................................

     Nazwa jeśli dotyczy...........................................................................

     Klasa i wiek……………………………………………………………….

     Kategoria –właściwe podkreśl • Talent sceniczny• Talent muzyczny

     Talent plastyczny

     Krótki opis występu………………………………………………………. ........................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Czas....................................................................................................Materiały niezbędne do występu………………………………………... ………....................................................................................................................................................................................

     Zgoda rodziców/prawnych opiekunów

     Zgadzam się na udział mojego dziecka w Szkolnym Konkursie „Pokaz talentów” oraz publikację jego zdjęcia, imienia i nazwiska na stronie internetowej szkoły.

     ..........................................

     Data i podpis rodziców

    • Młodzi użytkownicy internetu a zagrożenia

    • W imieniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej zachęcamy do zapoznania się z nową edycją poradnika dla rodziców i nauczycieli „Klikam z głową”. Poradnik zawiera informacje o zagrożeniach jakie niesie internet wobec użytkowników nowoczesnych technik komunikacyjnych oraz przedstawia sposoby bezpiecznego poruszania się w sieci. Jednocześnie serdecznie zapraszamy na bezpłatne, otwarte webinaria "Klikam z głową" dla uczniów klas 1-3, 4-6 i 7-8. Poradnik oraz szczegółowe informacje wraz z harmonogramem znajdują się w załącznikach poniżej. Informacje o działaniach UKE dostępne również na stronie cik.uke.gov.pl .