• Deklaracja dostępności

   • Deklaracja dostępności

    Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.szkola.babice.pl

    Data publikacji strony internetowej: 22.02.2021r.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021r.

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    - brak opisów alternatywnych dla części zdjęć i grafik,
    - nie wszystkie podstrony będą miały poprawne nagłówki (zależnie od autora),
    - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    -
    dokumenty PDF mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących;

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt Szkołą Podstawową im. Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Babicach, osobą kontaktową jest Pani Ewa Bodys-Teterycz, szkolabab@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 686 10 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Informacje na temat procedury

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach znajduje w miejscowości Babice 108, 23 -413 Obsza.  

     

    • Wejście od strony zachodnio-północnej – główne.
    • Wejście drugie strony północnej budynku.

     

    Przy wejściu głównym szkoły jest podjazd dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z dziedzińca, W wejściu głównym szkoły są podwójne drzwi otwierane.  Z północnej strony budynku  znajduje się drugie wejście do którego prowadzą również podwójne drzwi.

    Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

    W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

    Gabinet Dyrektora i Sekretariat znajduje się na parterze budynku.

     

    Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    w Babicach 
    nie posiada aplikacji mobilnych.